تالار تشریفاتی داریوش

منوی دیس پرس یک

منوی دیس پرس دو

 

منوی دیس پرس سه

 

منوی دیس پرس چهار

 

منوی دیس پرس پنج

 

 

منوی دیس پرس شش

کلیه غذا ها با روغن کرمانشاهی و خلال پسته سرو میگردد.